Laboratorium

LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH

Skład osobowy:

 • Kierownik Działu Kontroli Technicznej: dr inż. Leopold Michał Barwicki
 • Z-ca Kierownika Działu Kontroli Technicznej: mgr inż. Sławomir Bankowski
 • Specjalista Badań Materiałowych: Artur Gwóźdź
 • Specjalista Badań Materiałowych: Bogusław Dzieciuch
 • Specjalista Badań Materiałowych: Piotr Anioł
 • Specjalista Badań Materiałowych: Tomasz Klimek
 • Specjalista Badań Materiałowych: Piotr Bugaj

 
Wykonuje:

BADANIA NIENISZCZĄCE

 • Badania ultradźwiękowe złączy spawanych
 • Ultradźwiękowe pomiary grubości grubościomierzem
 • Ultradźwiękowe pomiary grubości defektoskopem
 • Badania ultradźwiękowe wyrobów hutniczych
 • Badania magnetyczno – proszkowe
 • Badania penetracyjne
 • Badania metalograficzne metodą replik
 • Pomiary twardości twardościomierzem przenośnym
 • Pomiary długości
 • Badania geometrii spoin
 • Badania na podstawie oględzin zewnętrznych

BADANIA NISZCZĄCE

 • Próba rozciągania złączy spawanych
 • Próba rozciągania wyrobów hutniczych
 • Próba zginania złączy spawanych
 • Próba udarności złączy spawanych
 • Próba udarności wyrobów hutniczych

BADANIA METALOGRAFICZNE

 • Badania makroskopowe złączy spawanych
 • Badania makroskopowe wyrobów hutniczych
 • Badania mikroskopowe mikroskopami optycznymi

We współpracy z podwykonawcami:

 • Badania radiograficzne złączy spawanych
 • Badania składu chemicznego metali
 • Badania endoskopowe     

BADANIA RUROCIĄGÓW

 • Badania diagnostyczne rurociągów realizowane metodami nieniszczącymi
 • Badania metalograficzne metodą replik matrycowych z zastosowaniem SEM
 • Pomiary geodezyjne położen rurociągów w stanie zimnym i gorącym
 • Ocena stanu technicznego zamocowań
 • Badania niszczące próbek pobranych z rurociągów z określeniem poziomu własności mechanicznych w temperaturze otoczenia i temperaturze pracy
 • Obliczenia wytrzymałościowe elementów rurociągów obciążonych działaniem sił wynikających z reakcji podpara i zamocowań, obliczenie zdolności do samokompensacji TRIFLEX
 • Opracowanie instrukcji eksploatacji i paszportu dla rurociągu
 • Analiza stanu materiału z orzeczeniem przydatności do dalszej eksploatacji

 

POSIADANE UPRAWNIENIA
„ENREM-POŁANIEC Sp. z o.o."


LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH
LB-II-044/22
Centralne Laboratorium
Dozoru Technicznego

DO WYKONYWANIA BADAŃ PENETRACYJNYCH, RADIOGRAFICZNYCH Nr TT/306/710405/03
Polski Rejestr Statków

DO WYKONYWANIA PRÓB ZGINANIA Nr TT/109/710405/03
Polski Rejestr Statków

Certificate No WF 0210170HH
Approval for Welding
In accordance with the Germanischer Lloyd Rules for Welding

DO WYTWARZANIA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH
DECYZJA NR UC-22-29-E/3-01
Urząd Dozoru Technicznego

DO NAPRAWY KOTŁÓW PAROWYCH, WODNYCH, STAŁYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH, RUROCIĄGÓW PAROWYCH
DECYZJA NR UC-22-29-N/2-01
Urząd Dozoru Technicznego

DO WYTWARZANIA STAŁYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH
DECYZJA NR UC-22-29-W/2-01
Urząd Dozoru Technicznego

DO NAPRAWY SUWNIC, CIĘGNIKÓW
DECYZJA NR UD-22-1-N/2-98
Urząd Dozoru Technicznego

DO WYTWARZANIA W ZAKRESIE MONTAŻU SUWNIC, CIĘGNIKÓW
DECYZJA UD-22-1-M/3-98
Urząd Dozoru Technicznego

DO WYTWARZANIA W ZAKRESIE MONTAŻU KOTŁÓW PAROWYCH, KOTŁÓW WODNYCH
DECYZJA NR UC-22-29-M/1-00
Urząd Dozoru Technicznego

DO WYTWARZANIA STAŁYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH ZBIORNIKÓW BEZCIŚNIENIOWYCH NA MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

DECYZJA NR UC-06-140-W/1-03
Urząd Dozoru Technicznego

DO DOKONYWANIA NAPRAW STAŁYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH, ZBIORNIKÓW
BEZCIŚNIENIOWYCH NA MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE ORAZ KOTŁÓW WODNYCH I PAROWYCH
DECYZJA NR UC-06-140-N/1-03
Urząd Dozoru Technicznego

DO DOKONYWANIA MODERNIZACJI KOTŁÓW PAROWYCH, KOTŁÓW WODNYCH, STAŁYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH – CERTYFIKAT NR UC-22-29-P/1-03
Urząd Dozoru Technicznego

Zertificat SLV
DIN EN 729-3