Działalność

 


WYKONUJEMY:
 • remonty, modernizacje turbin parowych i wodnych oraz urządzeń pomocniczych
 • wykonawstwo i remonty wymienników różnych typów, chłodnic oraz komór
 • remonty, modernizacje kotłów parowych i wodnych oraz urządzeń pomocniczych
 • badania diagnostyczne walczaków kotłów parowych różnych typów wraz z opracowaniem technologii naprawy i naprawą
 • wykonawstwo części zamiennych urządzeń kotłowych w zakresie części ciśnieniowej kotła i urządzeń pomocniczych
 • wykonawstwo konstrukcji stalowych o ciężarze jednostkowym do 20 ton, zawieszeń, podparć, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, kominów stalowych, elementów osprzętu instalacji wentylacyjnej, elementów transportu pneumatycznego na zlecenie, urządzeń i elementów instalacji paleniskowej kotłów
 • specjalistyczne badania z zakresu badań materiałowych oraz ekspertyzy techniczne
 • diagnostyka urządzeń wirujących, naprawa pomp i silników do 2[MW]
 • montaż urządzeń energetycznych, instalacji ciepłowniczych, ochrony środowiska, konstrukcji stalowych, suwnic i cięgników (łącznie z naprawą)
 • wykonawstwo kotłowni opalanych gazem/olejem opałowym
REMONTY KOTŁÓW PAROWYCH I WODNYCH (kapitalne, średnie, modernizacyjne)DO GÓRY
 • części  ciśnieniowej - walczaków, przegrzewaczy pary pierwotnej, przegrzewaczy pary wtórnej;
 • urządzeń  pomocniczych - palników rozpałkowych, wentylatorów: powietrza, spalin, młynowych, podgrzewaczy powietrza, dmuchaw uszczelniających, klap odcinających i regulacyjnych, młynów węglowych, podajników węgla, elektrofiltrów, podgrzewaczy wody;
 • instalacji pomocniczych - rozpałkowej, odpopielania, pyłu węglowego, odsalania, odpowietrzeń kotła, kanałów powietrza i spalin, układu odwodnień, odmulania;
 • konstrukcji nośnej kotłów

Typy remontowanych kotłów: EP-650, OP-650, OP-430, OP-230, OP-380, TP-170, OP-140, WP-120, OR-32/80, WR-25/013, CKTI-75, 00-70, 00-80, Baumgarte, kocioł do spalania kory, kocioł do spalania gazów złowonnych.


BADANIA I NAPRAWA WALCZAKÓW KOTŁÓW PAROWYCHDO GÓRY
 • Badania diagnostyczne walczaków kotłów parowych różnych typów
 • Opracowanie orzeczenia o stanie technicznym walczaka oraz prognozy dalszej bezpiecznej eksploatacji
 • Opracowanie technologii naprawy i zatwierdzenie w UDT
 • Przeprowadzenie naprawy uszkodzeń stwierdzonych w wyniku badań:
  - z zastosowaniem technologii klasycznej, z odprężaniem po spawaniu - przy znacznych uszkodzeniach (pęknięcia, wżery itp.)
  - z zastosowaniem technologii spawania "na zimno" (uznana przez UDT, odprężanie po spawaniu nie wymagane - przy małych (o głębokości - do 12 mm) uszkodzeniach.
 • Awaryjna naprawa pęknięć spoin króćców lub ich wymiana. Czas naprawy (wymiany) - dwie, trzy doby - w zależności od zakresu prac.
 • Modernizacja separacji na "rozprężną"

Ważnym elementem  jest kompleksowe wykonanie powyższego zakresu potencjałem firmy, co zdecydowanie upraszcza proces koordynacji, skraca czas oraz obniża koszty realizacji, czyniąc ofertę firmy konkurencyjną. Na powyższe prace ENREM-POŁANIEC Sp. z o.o. zapewnia kompletną dokumentację odbiorową Urzędu Dozoru Technicznego.


REMONTY TURBIN PAROWYCH I WODNYCH  (kapitalne, średnie, modernizacyjne)

 • części przepływowej: wirników, kadłubów, obejm, tarcz kierowniczych, dławnic
 • linii wałów: stojaków, łożysk, uszczelnień olejowych, sprzęgieł
 • układu olejowego: smarnego, regulacyjnego, (rurociągów, chłodnic, zbiorników)
 • układu regulacji i zabezpieczenia: pomp, regulatorów obrotów i bezpieczeństwa, serwomotorów, suwaków, zaworów regulacyjnych i odcinających
 • armatury i wodociągów: zasuw, zaworów, klap zwrotnych, rurociągów pary świeżej, odwodnień
 • układu regulacji: wymienników ciepła, chłodnic, smoczków parowych
 • układu kondensacji: skraplaczy oraz innych elementów
 • generatora: łożysk, uszczelnień wodorowych, chłodnic wodorowych

   

Obróbka mechaniczna elementów turbozespołówDO GÓRY

Legalizacja powierzchni i wytoczeń kadłubów, obróbka wirników, czyszczenie elementów turbin metodą piaskowania. Na życzenie Klienta: wykonawstwo pomiarów drgań, ocena stanu technicznego turbin z określeniem zakresów remontu, nadzór techniczny w czasie uruchomienia po remoncie. Typy remontowanych turbin: 13K215 MW, 13UK120, 13P110MW, 13UP55MW, 6UP25MW, LANG 24,1 MW, LANG 16,2 MW, TP 6/4 MW, TP 2,5/6MW, SKODA 10 MW, PP-48-AO.
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ WIRUJĄCYCH - turbozespołów, wentylatorów, młynów, pomp, silników elektrycznych, kompresorów, dmuchaw, sprężarek. Rodzaje: diagnostyka planowana (kontrolne pomiary drgań łożysk), diagnostyka przed i poremontowa, diagnostyka awaryjna.
Zakres prac: rejestracja drgań łożysk w czasie rozbiegów i wybiegów; pomiary drgań łożysk maszyn i urządzeń w stanach ustalonych; pomiary gabarytowe; wyważanie wirników maszyn wirujących w łożyskach własnych oraz na stacjonarnych wyważarkach. Realizacja zakresu prac w oparciu o indywidualny program badań opracowany i uzgodniony ze zleceniodawcą dla każdej maszyny.
Osiągnięcia: wykrycie zjawiska niewywagi cieplnej generatora, opracowanie zmian instrukcji uruchomień turbin, wyważanie turbogeneratora ASEA STAL II 2,4 MW, wyważanie wirnika NP w łożyskach własnych (200MW), wyważanie w łożyskach własnych wirnika generatora.

Remonty silników elektrycznych o mocy do 2 [MW] - kapitalne i średnie.
Remonty kapitalne pomp zasilających, grzewczych, przewałowych.


LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH  ( L-II-064/22). Wykonywane usługi obejmują:

 • badania nieniszczące
 • badania niszczące
EKSPERTYZY Z ZAKRESU:DO GÓRY
 • analiz stanu technicznego walczaków kotłów energetycznych z prognozą okresu dalszej eksploatacji
 • komór, schładzaczy, trójników, rurociągów eksploatowanych w warunkach podwyższonych temperatur i w zakresie temperatur pełzania
 • badań i oceny stanu obiektów technicznych - zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, suwnic, wciągników, rurociągów technologicznych do materiałów niebezpiecznych 
 • rurociągów pary łączących kocioł z turbiną w układzie kolektorowym i blokowym
 • badań i ocen stanu technicznego kominów stalowych i żelbetowych z zastosowaniem technik i rusztowań alpinistycznych
 • analizy systemów orurowania w energetyce przy zastosowaniu programu TRIFLEX
 • realizacji projektów nietypowych w uzgodnieniu z Klientem.

Prace dotyczące ekspertyz realizowane są również we współpracy z ośrodkami naukowymi i naukowo - technicznymi: Politechnika Warszawska, Politechnika Radomska, AGH Instytut Metali Nieżelaznych, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, Instytut Energetyki.

Laboratorium Badań Materiałowych stosuje dokumentację systemu jakości zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 45 001,  (obecnie prowadzone są intensywne działania nad wdrożeniem normy  PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorujących"). Na wykonywane prace laboratorium zapewnia kompletną dokumentację odbiorczą wraz z raportami badań potwierdzonymi przez UDT oraz dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonywania pełnego zakresu proponowanych badań. W porozumieniu z podwykonawcami  LBM oferuje również badania radiograficzne złączy spawanych, badania składu chemicznego metali, badania endoskopowe.

BADANIA NIENISZCZĄCE : badania ultradźwiękowe złączy spawanych, ultradźwiękowe pomiary grubości grubościomierzem, ultradźwiękowe pomiary grubości defektoskopem, badania ultradźwiękowe wyrobów hutniczych, badania magnetyczno - proszkowe, badania penetracyjne, badania metoda replik triafolowych, pomiary twardości twardościomierzem przenośnym, badania długości, badania geometrii spoin, badania na podstawie oględzin zewnętrznych

BADANIA NISZCZĄCE: próba rozciągania złączy spawanych, próba rozciągania wyrobów hutniczych, próba zginania złączy spawanych, próba udarności złączy spawanych, próba udarności wyrobów hutniczych

BADANIA METALOGRAFICZNE: badania makroskopowe wyrobów hutniczych, badania makroskopowe złączy spawanych, badania mikroskopowe mikroskopami optycznymi
WYPOSAŻENIE LBM

 • DEFEKTOSKOP CYFROWY ULTRADŹWIńKOWY USM-25 firmy KRAUTKRAMER
 • DEFEKTOSKOPY ULTRADŹWIńKOWE "UNIPAN"510, 520
 • DEFEKTOSKOP MAGNETYCZNY "PASCAL" DMS-11, SM-1
 • GRUBOŚCIOMIERZE ULTRADŹWIńKOWE "UNIPAN" 545 LC, "INCO" 232S
 • TWARDOŚCIOMIERZ PRZENOŚNY "EQUITOP"
 • UNIWERSALNA MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA EU-100
 • MŁOT CHARPY PWS 30
 • MIKROSKOP OPTYCZNY STACJONARNY "NEOPHOT 1"
 • MIKROSKOP OPTYCZNY PRZENOŚNY "STRUERS" Z ZESTAWEM DO PRZYGOTOWANIA REPLIK METALOGRAFICZNYCH "TRANSPOL"
 • PENETRANTY, WZORCE I INNE CZYNNIKI WYMAGANE PRZY BADANIACH
 • PROGRAM TRIFLEX - analiza systemów orurowania w energetyce

Badania diagnostyczne rurociągów realizowane metodami nieniszczącymi

 • Badania metalograficzne metodą replik matrycowych z zastosowaniem SEM
 • Pomiary geodezyjne położeń rurociągów w stanie zimnym i gorącym
 • Ocena stanu technicznego zamocowań
 • Badania niszczące próbek pobranych z rurociągów z określeniem poziomu  własności mechanicznych w temperaturze
 • otoczenia i temperatury pracy
 • Obliczenia wytrzymałościowe elementów rurociągów obciążonych działaniem sił wynikających z reakcji podparć i  zamocowań, obliczenie zdolności do samokompensacji
 • Opracowanie instrukcji eksploatacji i paszportu dla rurociągu
 • Analiza stanu materiału z orzeczeniem przydatności do dalszej eksploatacji
 • Program TRIFLEX

PRODUKCJA części do urządzeń energetycznych: podgrzewaczy wody, przegrzewaczy pary, elementów komory paleniskowej (kształtek, odgięć), wymienników regeneracyjnych oraz wody sieciowej, chłodnic ( w tym chłodnic wodoru w oparciu o rury bimetalowe wysokożebrowane metodą walcowania na zimno), komór, kolektorów, schładzaczy, trójników, kompensatorów, konstrukcji stalowych o ciężarze jednostkowym do 20 t, zawieszeń i podparć rurociągów, zbiorników ciśnieniowych i innych elementów na zlecenie Klienta. WYKONAWSTWO KOTŁOWNI OPALANYCH GAZEM LUB/I OLEJEM OPAŁOWYM

 • modernizacja
 • montaż
  doradztwo techniczne
 • automatyka i systemy sterowania
 • dostawa (kotłów żeliwnych, stalowych parowych lub wodnych; pomp; naczyń wzbiorczych; zasobnikowych podgrzewaczy c.w.u.; zaworów - kulowych, mieszających, bezpieczeństwa; filtrów siatkowych; grzejników; armatury olejowej; zbiorników magazynowych oleju; filtrów siatkowych i odmulaczy; sprzęgieł hydraulicznych renomowanych firm
 • serwis gwarancyjny
 • serwis pogwarancyjny

Osiągnięcia: dostawa i montaż, modernizacje kotłowni o mocy od 95kW do 8 MW
Zakład Produkcji Przemysłowej -  wykonuje:

 • Kominy stalowe -  z rur lub walcowane z blach o średnicach do 3000mm;  wolno stojące, dowolnej konstrukcji, na trójnogu; systemy kominowe ze stali kwasoodpornej . Kominy wykonywane są łącznie z osprzętem;
 • Zbiorniki stalowe - ciśnieniowe i otwarte; zbiorniki do 3000 mm wykonywane w całości; zbiorniki paliwowe jedno- i dwupłaszczowe V=5-100m3; naczynia wzbiorcze przeponowe Vn=156-590 dm3. Powierzchnie wewnętrzne zbiorników zabezpieczane są przez malowanie i gumowanie;
 • Elementy zbiorników  montowane metodą arkuszową o grubości blach do 25 mm (np. zbiorniki paliwowe i gazowe);
 • Konstrukcje stalowe - z blach, kształtowników, rur w całości lub elementach przystosowanych do montażu w zależności od od wagi i wymiarów;
 • Przewody i urządzenia wentylacyjne - przewody prostokątne i okrągłe z blach  ocynkowanych lub czarnych; czerpnie, tłumiki akustyczne; prefabrykaty instalacji wentylacji, transportu pneumatycznego materiałów sypkich;
 • Instalacje do kotłowni - nawęglania, odżużlania oraz instalacje rurowe łącznie ze zbiornikami dla stacji uzdatniania wody; kompletne kotłownie kontenerowe;
 • Urządzenia i elementy konstrukcyjne instalacji paleniskowej kotłów energetycznych i ciepłowniczych - klapy regulacyjne, odcinające, włazy, zamknięcia, podajniki zgrzebłowe, odżużlacze, obrotowe podgrzewacze powietrza

UPRAWNIENIA SPÓŁKI:DO GÓRY
 • Do dokonywania modernizacji kotłów parowych, wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych -  Certyfikat Nr UC-22-29-P/1-03
 • Do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych - Nr UC-22-29-E/3-01
 • Do naprawy kotłów parowych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów parowych - Nr UC -22-29-N/2-01
 • Do wytwarzania stałych zbiorników ciśnieniowych - Nr UC-22-29-W/2-01
 • Do naprawy suwnic, cięgników - Nr UD-22-1-N/2-98
 • Do wytwarzania w zakresie montażu suwnic, cięgników - Nr UD-22-1-M/3-98
 • Laboratorium Badań Materiałowych - L-II-064/22
 • Do wytwarzania w zakresie montażu kotłów parowych, kotłów wodnych - Nr UC-22-29-M/1-00
 • Do wytwarzania stałych zbiorników ciśnieniowych i zbiorników bezciśnieniowych na materiały niebezpieczne Nr UC-06-140-W/1-03
 • Do dokonywania napraw stałych zbiorników ciśnieniowych i zbiorników bezciśnieniowych na materiały niebezpieczne Nr UC-06-140-N/1-03
 • Certificate No WF 0210170 HH Approval for Welding. In accordance with the Germanischer Lloyd Rules for Welding (Welding of Containers)
 • Do wykonywania badań penetracyjnych, radiograficznych Nr TT/306/710405/03 - Polski Rejestr Statków
 • Do wykonywania prób zginania Nr TT/109/710405/03 -  Polski Rejestr Statków